Dotace

Výstavba zelených střech

  • Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních, polointenzivních a intenzivních zelených střech na rodinných domech, popř. na bezprostředně navazujících stavbách ve vlastnictví žadatele. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. využitím srážkové či přečištěné odpadní vody).
  • Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 plochy (uvažuje se plocha průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy) vegetačního souvrství zelené střechy.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení těchto technických parametrů:

  • Minimální mocnost vegetačního souvrství (využitelná pro kořenění rostlin) musí být ≥ 8 cm. Pokud je součástí vegetačního souvrství i hydroakumulační vrstva (např. z minerální plsti), je možné mocnost vegetační vrstvy odpovídajícím způsobem snížit s tím, že hydroakumulační vrstva musí být překryta minimálně 2 cm vrstvou substrátové směsi;
  • Vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy;
  • Vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů;
  • Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy;
  • Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy;
  • Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu - Vegetační souvrství zelených střech.

zdroj: Dotační program "Nová zelená úsporám"

Zeleň střechám!

EKODOTACE BRNO

Zelené střechy pomohou hospodařit se srážkovou vodou, snížit množství poletavého prachu a regulovat povrchovou teplotu stavby. A jako příjemný bonus hezky vypadají.

Dotační program Zeleň střechám! je určen pro všechny, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou stabilitu svého obydlí a žít v trvale udržitelné výstavbě. Cílem dotačního programu je efektivní řešení hospodaření se srážkovou vodou u staveb na území města Brna. 

zdroj: ekodotace.brno.cz